Sample Page

 • Вакцинирајте ги редовно Вашите кучиња и мачки против беснило, заштитувајќи ги нив се заштитувате и себеси
  • Пријавете животни со сомнително однесување кај најблискиот ветеринар или  ветеринарен инспектор.
  • Избегнувајте контакт со улични и диви животни
  • Не ги допирајте вакциналните мамки
  • Доколку Ве касне или изгребе домашно или диво животно, или дојдете во допир со мамка за орална вакцинација, веднаш измијте ги рацете или раната со голема количина на вода и сапун, во траење од најмалку 5 минути и појдете веднаш кај Вашиот лекар

ВКЛУЧЕТЕ СЕ ВО АКЦИЈАТА ЗА БОРБА ПРОТИВ БЕСНИЛОТО ВО МАКЕДОНИЈА!!

fb
fb

email

AHV EU afsa


 • Vaksinoni qentë dhe macet kundër tërbimit, duke i mbrojtur ata, e mbroni edhe veten
  • Paraqitni kafshë me sjellje të dyshimtë tek veterineri më i afërt, inspektori veteriner ose numrin telefonik falas 0800 32222
  • Shmangeni kontaktin me kafshë të rrugës dhe të egra
  • Mos i prekni karremat vaksinë
  • Nëse ju kafshon ose gërvisht kafshë shtëpiake ose e egër, ose vini në kontakt me karrem për vaksinim oral, menjëherë lani duart ose varën me sasi të madhe të sapunit dhe ujit, në kohëzgjatje prej minimum 5 minutave dhe vizitoni mjekun e juaj amë
 • KYÇUNI NË AKSIONIN PËR LUFTË KUNDËR TËRBIMIT NË MAQEDONI!
svetski denfb
fb

fb

email

AHV EU afsa


 • Vaccinate your dogs and cats against rabies, protecting them you protect yourselves
  • Report animals with suspicious behavior to your nearest veterinarian, official veterinarian or call 0800 32222
  • Avoid contact with stray and wild animals
  • Do not touch the vaccine baits
  • If you are bitten or scratched by a wild or domestic animal or if you come into contact with an oral vaccine bait, immediately wash your hands or wound with lots of soap and water for at least 5 minutes and see your doctor
 • JOIN THE COMBAT AGAINST RABIES IN MACEDONIA!
svetski denfb
fb

email

AHV EU afsa